LLEURE EDUCATIU

Gestió integral
de l’espai
del migdia

Els nostres serveis integren la planificació i organització de les activitats i serveis que es desenvolupen durant l’espai de migdia i les hores no-lectives, incloent-hi l’estona de després del menjador escolar.

Treballem amb coherència els valors humans, socials cívics, d’acord amb el nostre Pla Pedagògic.

Creiem en la importància d’un servei de monitoratge escolar integrador que sigui inclusiu, que tingui cura de la diversitat i que eduqui en la igualtat de tota mena.
La infància és un tresor que cal preservar.

Un equip
qualificat

Els nostres monitors/res d’activitats de lleure estan formats en àmbits com la pedagogia, l’educació infantil, la psicologia o l’educació física. A més Biosca està adherit a l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec). En constant reciclatge, fomentem la formació en igualtat i en protocols de prevenció de l’assetjament escolar.

També disposem de perfils especialitzats en atenció a l’alumnat, incloent:

Professionals amb experiència en atenció a l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).

Vetlladors preparats per atendre les necessitats especials dels alumnes.

Talleristes que realitzen activitats lúdiques específiques adaptades a les necessitats dels alumnes.

Tècnics d’infermeria especialitzats per realitzar les primeres cures i primers auxilis necessaris en cas d’emergències o incidents.

El Pla Pedagògic:
un full de ruta per educar en valors

El nostre plantejament pedagògic és coherent amb els principis generals i objectius de l’Educació infantil, Primària i Secundària, tenint sempre en compte l’atenció a la diversitat.

Per assolir els nostres objectius pedagògics, desenvolupem una planificació anticipada i programem una sèrie de propostes educatives.

Com que es tracta d’un projecte dinàmic, participatiu i col·laboratiu, estem sempre en un procés de revisió i adaptació constant per assegurar la seva eficàcia i pertinença.

Fomentem l’educació en alimentació i temps d’oci dins l’entorn escolar

Considerem el menjador com un lloc ideal per promoure actituds relacionades amb hàbits d’higiene, alimentació, autonomia, sostenibilitat, consum responsable, respecte per l’entorn i respecte cap als altres.

A més, durant aquest període, es disposa d’un temps de lleure que facilita les interaccions entre els infants, potencia l’aprenentatge i l’adquisició d’hàbits saludables que els ajuden a ser membres actius de la societat. Fem una proposta per cicles, tenint en compte el desenvolupament evolutiu de cada infant: desenvolupament motor, cognitiu i socioafectiu.

Pilar de contingut del nostre projecte:

Una selecció cuidadosa de proveïdors locals

L’ús de matèries primeres ecològiques i de proximitat

Incorporem aliments de temporada

Utilitzem productes
de primera qualitat prioritzant aliments frescos

Com treballarem a la teva escola?

L’equip educatiu de monitors/es és responsable de la gestió i organització dels recursos educatius durant el temps de migdia, assegurant-se del desenvolupament i progrés individual de cada infant, així com de la seva integració en el grup.

La clau d’aquest èxit rau en el treball col·laboratiu, establint criteris i objectius compartits i una planificació conjunta entre l’equip de lleure, equip de cuina, els docents i les famílies, promovent així una coordinació efectiva entre tots els implicats.

Direcció pedagògica

Realitza el pla pedagògic específics pels centres.

Coordinació
de monitors

Implententa el pla i dirigeix l’equip de lleure.

Monitors
de referència

per a cada grup.

Pla de convivència participatiu

romovem un ambient respectuós i inclusiu on tots poden sentir-se part de la comunitat.

Mediació de conflictes
(Assamblees i espais d’escolta)

Oferim espais d’escolta i diàleg per resoldre diferències de manera constructi

Direcció del
Centre escolar

Comunicació i organització del menja

Afa
i famílies

Treballem conjuntament
per al benestar dels alumnes.

Tallers i activitats

Per enriquir les nostres programacions i treballar diferents aspectes, incloem:

Descarrega’t un Model d’activitats Tipus

Tallers
d’Especialistes

Visites d’especialistes que organitzen tallers alineats amb la proposta educativa i els interessos dels infants, determinats en assemblees setmanals.

Jornades
Gastronòmiques

Exploració de cultures a través de la seva gastronomia, idioma i tradicions, donant visibilitat a la diversitat dels infants.

Festes
i Celebracions

Integració de festivitats catalanes i internacionals al calendari per promoure la cultura i la tradició.

Activitats
en Anglès

Sessions setmanals en anglès, aplicant aquest idioma de manera transversal a les activitats diàries i en el temps de dinar, per enriquir el vocabulari dels infants