HIGIENE, SEGURETAT I CERTIFICACIONS (ISOS)

Certificacions

La nostra empresa està inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) amb el número 26.07302 / CAT regulat pel Reial Decret 191 / 2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments (BOE nún.57 de 08/03/2011)

Totes les nostres cuines compleixen els requisits especificats en el Reglament (CE) 852/2004 de 29 d’abril del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Complim amb els criteris regits per “la guia de l’autocontrol en els establiments alimentaris” de l’Agència Catalana de Seguretat alimentària.

Complim els requisits legalment obligatoris i l’aplicació
de programes d’autocontrol en matèria de seguretat alimentària basada en el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC):

Planificació i control de proveïdors
Establiment de procediments per a la selecció i avaluació de proveïdors, així com la verificació de la qualitat i la seguretat dels productes rebuts.

Gestió dels al·lèrgens
Identificació i prevenció dels al·lèrgens alimentaris en els aliments i implementació de mesures per evitar la contaminació creuada en cas de presència d’al·lèrgens.

Higiene personal i manipulació d’aliments
Implementació de mesures d’higiene personal per al personal que manipula aliments, incloent-hi l’ús de vestits nets, rentat de mans i la prohibició de la manipulació d’aliments en cas de malaltia.

Formació del personal
Assegurament que tot el personal que manipula aliments rebi formació adequada en matèria d’higiene i seguretat alimentària, incloent-hi els aspectes relacionats amb la manipulació d’aliments, la prevenció de contaminacions i la gestió d’al·lèrgens.

Neteja i desinfecció
Establiment de procediments per a la neteja i la desinfecció de superfícies, equips i utensilis utilitzats en la manipulació d’aliments, així com la programació regular de tasques de neteja.

Control de plagues
Implementació de mesures preventives i correctives per al control de plagues, incloent-hi la realització d’inspeccions regulars i la contractació de serveis de desinsectació i desratització en cas de necessitat.

Control de la temperatura
Monitoratge i registre de les temperatures de conservació dels aliments per garantir el manteniment de la cadena de fred i prevenir la proliferació de microorganismes patògens.

Registres i documentació
Manteniment de registres detallats de totes les operacions realitzades en relació amb la seguretat alimentària, incloent-hi la recepció de mercaderies, el control de temperatures i les tasques de neteja i desinfecció.

El nostre personal rep formació anual en seguretat alimentària, al·lèrgies i implementació de punts crítics a càrrec dels nostres especialistes de CESNUT.